M361     1M 17R met woning, blekerij. lijnbaan     Percijn, erfpacht heer van Katwijk
1544     Dirk Maertensz. 1M 17R werf waar hij op woont. [15M361]
1561,64     Dirck Maertensz. 1M huis met henneptuinen. [15M361]
1598     Cornelis Arentsz. Ook gebruiker. [15M361]
1613     Symon Symonsz. [16K31bel]
1646     Commissaris Percijn, een blekerij van 2M, een deels voorland van 214R en een lijnbaan van 46R langs de Hereweg. [16K39]
1660     Commissaris Percijn met de Blijck en een woning. [16K50-10]
1675     Baljuw Persijn. [15S81bel]
1780-1905     Zie erfpacht 1
~1900     Foto. [n28]
~1900     Foto vanaf het oosten, vanuit het huis van notaris van Riessen (KB996). [n28]
194..     Bebouwd met nieuwe huizen langs de Baron van Wassenaerweg. [Top]
 

M361a     Zanderij     Persijn, erfpacht grafelijkheid
1613     Mr. Reynier van Persijn en consorten krijgen in erfpacht van de grafelijkheid 6M 27R voor afzanding en de aanleg van de Sandsloot. [16K31]
1646     Commissaris Percijn, teelland van 214R en een deel van 2M 170 R afgezand maar niet gebruikt land. [16K39]
1660     Commissaris Percijn met afgezand land. [16K50-10]
1780-1905     Zie erfpacht 1
194..     Deels opgenomen in de nieuwe proviciale weg. [Top]
 
 

KB548, 596-605.  Zanderij en blekerij. Bestaat uit M361, M361a en M362.

Erfpacht 1    Vinkebaan, erfpacht nr. 116. KB548, KB601-603
1780-1783     Pieter Boers krijgt in erfpacht van de heer van Katwijk voor fl. 40-0-0 een stuk houtland en duingrond, door de landmeter D. Klinkenberg gemeten en gecarteerd in 1774, van de dam door de Graaflijkheid liggend in de Santsloot, langs deze sloot tegen het land van Pieter Boers. Belend: zuidwest en west voor het grootste deel de afgezande landen en voorts de Graaflijkheids wildernis tot tegen het Koningsduin met al het hout daarop staande en de eigendom van de Zandsloot met de twee daarover liggende stenen bruggen van de dam tot aan de Rijn. Later kadasternummer B 548, 601-603. [n7 nr116, erfpacht]
1784-1795     Pieter Willem Boers. [n7 nr116, erfpacht]
1796-1799     Jan Boers. [n7 nr116, erfpacht]
1800-1803     Willem Cornelis Boers. [n7 nr116, erfpacht]
1804-1850     W.C. Boers erven. [n7 nr116, erfpacht]
1832-...   Hendrik Westerbaan, koopman. Vinkebaan met vinkenhuis. [n12, kadaster]
...-1850     H. Westerbaan. [n7 nr116, erfpacht]
1852-1858     Johanna Theodora Benedicties, weduwe van Hendrik Westerbaan Wmz.. [n7 nr116, erfpacht]
1859-1885     D.W. Westerbaan. [n7 nr116, erfpacht]
1886-1905     Mevr. ... IJssel de Schepper. [n7 nr116, erfpacht]
1905     W.O.F.E. baron van Wassenaar van Katwijk koopt de erfpacht, die daarmee is vervallen. [n7 nr116, erfpacht]

Erfpacht 2    Huis. Verponding 215, erfpacht nr. 33. KB603-604
1726     Heer van Katwijk geeft een erfpacht van fl. 4-0-0 aan Petronella van Wieringen, weduwe van Jacob Hogenwerf, op een stuk grond van circa 60R waarop een huis, verponding 215, liggend aan de Herenweg bij de Zandsloot. Later kadasternummer B 603-604. [n7 nr33, erfpacht]
1780-1905     Vrijwel gelijk aan erfpacht 1 met soms iets andere data.