Organisaties
Historie van Katwijk
-
Menu

Algemeen

De gemeente ontstond in de jaren zeventig van de zestiende eeuw als opvolger van de Katholieke kerk en werd de Nederduitsch Gereformeerde gemeente genoemd. Vanaf circa 1814 - 1816 veranderde de naam in Hervormde Gemeente. De gemeente viel onder de classis Leiden.

Dominees

Het recht de dominee te benoemen (collatie- of presentatierecht) was formeel nog in handen van de Duitse orde, maar werd in de praktijk door de kerkeraad uitgevoerd. Vanaf 1674 kreeg de ambachtsheer dit recht van de Duitse orde en gebruikte dit daarna. Met een korte onderbreking van 1798 - 1814 werd dit voortgezet tot 1922.

Kerkvoogden en Kerkmeesters: de financiëen

De kerkmeesters, en na 1828 de kerkvoogden, waren verantwoordelijk voor de financiëen, de zogenaamde kerkfabriek. Zij moesten verantwoording afleggen tegenover de ambachtsheer (niet tegenover de kerkeraad) en werden ook door hem benoemd . Na 1820 worden de kerkmeesters/kerkvoogden benoemd en gecontroleerd door het college van notabelen die weer verantwoording moesten afleggen tegenover de ambachtsheer, in 1931 genoemd de Opperkerkvoogd. Later worden de notabelen door de gemeente gekozen. Ook na de Kerkorde van 1951 zijn de kerkvoogden geen lid van de kerkeraad (een "niet aangepaste gemeente").

Kerkeraad

De kerkeraad heeft de leiding van de gemeente (behalve over de financiëen) en bestaat uit predikant, ouderlingen en diakenen. De ouderlingen en diakenen werden gekozen door de stemgerechtigde lidmaten, tegenwoordig getrapt via een kiescollege.

De gemeente is in 1963 gesplitst in twee wijken met overkoepelend de centrale kerkeraad : Wijk I, de "Rijn-wijk"en Wijk II, de "Koestal". De grens tussen beide wijken is de provinciale weg

De Kerkeraad bestond uit :

 • 1590 : predikant, 2 ouderlingen, 2 diakenen

 • Diakonie

  De diakonie was verantwoordelijk voor ondersteuning van armen, echter alleen van de leden van de kerk. In de 16e eeuw was het aantal leden zo toegenomen dat de diakonie de funktie van algemene zorg overnamen. De inkomsten waren de giften van gemeenteleden. Zie verder het Wees- en Gasthuis

  Dorpskerk

  Ontmoetingskerk

  Deze kerk is op 23 augustus 1968 in gebruik genomen voor Wijk II.

  Gegevens afkomstig uit :

 • C. Streefkerk, Inleiding van de inventaris van de Archieven van de Nederlands Hervormde gemeente te Katwijk aan den Rijn, in : Inventarissen van de Archieven in bewaring gegeven bij de gemeente Katwijk, Katwijk, 1984, pag. 9 - 15 (grootste deel van de tekst)